Pakalpojumi

Ropažu novada SIA Ciemats sniedz arī sekojošus maksas pakalpojumus:

 • asenizācijas pakalpojumi,
 • pacēlāja pakalpojumi,
 • auto krāvēja pakalpojumi,
 • jauna ūdens skaitītāju uzstādīšana,
 • ūdens skaitītāju maiņa,
 • traktora/ekskavatora pakalpojumi,
 • santehniķa pakalpojumi, gadījumos, kad nepieciešams nomainīt WC vai citus sanitārtehniskos komplektus.

Par asenezācijas un citiem pakalpojumiem zvanīt uz tel.nr. 67901050.

Centralizētas siltumapgādes sistēma ir trijos ciemos – Silakrogā, Muceniekos un Ropažos. Apkure, šajos ciemos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek nodrošināta caur viencauruļu sistēmu. Kurināmais Ropažos un Muceniekos - gāze, Silakrogā – kokskaidu granulas.

Centralizētā siltumapgāde ir siltumapgādes veids, kuram ir daudz dažādu priekšrocību, īpaši tur, kur ir pietiekami ilgs apkures periods un RN „Ciemats” SIA apkures sezona ir septiņus mēnešus gadā.

Klasiskās centralizētās siltumapgādes galvenās priekšrocības ir:

 • visaugstākā siltumapgādes drošība, ko garantē vairāku siltumavotu pieslēgums kopējiem siltumtīkliem un tīklu racionāls slēgums;
 • neapdraud patērētāja īpašumu ar tiešu uguns vai eksploziju risku.

Apkures saimniecību var iedalīt:

 • Siltumenerģijas ražošana (siltumavots);
 • Siltumenerģijas transportēšana (siltumtīkli);
 • Siltumenerģijas patērētājs (siltuma uzskaite un siltuma un karstā ūdens sagatavošanas mezgls).

Maksa par siltumenerģiju

No 2015. tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās – Silakroga ciemā, Mucenieku ciemā, kā arī Ropažu ciemā trim ēkām – “Ēdelveisi”, “Akācijas”, “Varavīksnes”.

Silakroga ciemā siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ir 70.224 EUR/MWh ar PVN. Ropažu ciema trim ēkām – “Ēdelveisi”, “Akācijas”, “Varavīksnes” - 71.3328 EUR/MWh ar PVN.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifus, kas tiks piemēroti Silakroga ciemā unRopažu ciema trim ēkām veido siltumenerģijas ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, kā arī tirdzniecības tarifs.

Tā kā Mucenieku ciemā siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, tad siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs noteikts tabulas veidā dabasgāzes tirdzniecības cenu diapazonam no 128,06 EUR/tūkst.nm3 līdz 505,12 EUR/tūkst.nm3 un ir robežās no 47,37 līdz 98,46 EUR/MWh + PVN. Gala tarifu veido - siltumenerģijas ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente un tas var mainīties reizi mēnesī atbilstoši aktuālajai dabasgāzes cenai. 2016.gada decembrī Mucenieku ciemā siltumenerģijas gala tarifs ir 58.453 EUR/MWh ar PVN.

Tā kā Ropažu ciema daudzdzīvokļu mājām siltumu piegādā cits operators, tad RN „Ciemats” SIA ir vienojies ar operatoru par siltumenerģijas maksājumu administrēšanu, t.i. operators ir pilnvarojis izrakstīt rēķinus un iekasēt maksājumus no gala patērētājiem. Ropažu ciemā siltumenerģijas tarifs ir 62.261 EUR/MWh ar PVN.

Lai noteiktu apkures tarifu uz 1 m2, tiek ņemtas vērā visas mājas saņemtās MWh mēnesī (pēc skaitītāja) un to izmaksas (izmaksas dažādu iecirkņu katlu mājās var atšķirties), kas tiek izdalītas uz mājas kopējo apkurināmo platību.

Par siltumenerģijas pakalpojumu aprēķinu veic:

 • par atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai, atskaitot balkonu un lodžiju platību.

Par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai:

 • par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam;
 • par siltumenerģiju patērētajam karstajam ūdenim – proporcionāli patērētā karstā ūdens daudzumam;
 • par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai platībai.

Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure, speciālistam jāsagatavo un ar pārvaldnieku jāsaskaņo uz atsevišķo īpašumu attiecināmās, mājas koplietošanas vajadzībām patērētās siltumenerģijas daļas aprēķins, kas būtu jāapstiprina kopsapulcē. Līdz šāda aprēķina izstrādei par koplietošanas vajadzībām izmantoto siltumenerģiju jāmaksā proporcionāli atsevišķā īpašuma platībai.

Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

Ūdens apgādi RN „Ciemats” SIA nodrošina četros ciemos. Katrā no ciemiem ūdens apgādes sistēma atšķiras pavisam nedaudz.

Ropažu un Tumšupes ciemu apbūvi veido daudzdzīvokļu un vienģimeņu mājas. Pieslēguma procents centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir 61% jeb 1676 iedzīvotāji. Ciemu centra ūdensapgādes sistēmas izbūve uzsākta 70.gadu beigās. Gan Ropažu ciemā, gan Tumšupē centralizētās ūdensapgādes sistēmu veido divi urbumi, ūdens attīrīšanas stacija, ūdenstornis( tikai Ropažos)un ūdensapgādes tīkli.

Dzeramo ūdeni Ropažu un Tumšupes ciemos centralizētā ūdensapgādē iegūst no diviem artēziskiem urbumiem. Ūdens spiediena regulēšanai sistēmā Ropažos izmanto ūdenstorni, savukārt Tumšupē un Zītaros ūdens spiedienu uztur ar spiediena iekārtām (hidroforiem).

Silakroga un Mucenieku ciema apbūvi veido tikai daudzdzīvokļu mājas. Tā kā visas dzīvojamās ēkas tika izbūvētas aptuveni vienā laikā – 80.gadu sākums, tad infrastruktūra jau sākotnēji tika izbūvēta visā apbūves teritorijā un pieslēgumu īpatsvars iedzīvotājiem ir 100%.

Ciema teritorijās ir viena sistēma. Sistēmas elementus veido katrā trīs urbumi, divi hidrofori, ūdens attīrīšanas stacija, seši ūdens rezervuāri un ūdensapgādes tīkli.

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Komunālo notekūdeņu savākšanai Silakroga, Tumšupes, Mucenieku un Ropažu ciemos ir izveidota slēgta kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas ir kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

2015.un 2016.gadu laikā Ropažos, Silakrogā un Tumšupē, izmantojot ERAF līdzfinansējumu, tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

Pašreizējo Mucenieku attīrīšanas iekārtu pirmā kārta ir nodotas ekspluatācijā 1998 gadā.  Iekārtas darbojas teicami, tomēr, Muceniekiem attīstoties, to jauda tuvojās savam maksimumam. 2017.gadā, pateicoties valsts atbalstam, Muceniekos tiek izbūvēta NAI otrā kārta, tādejādi nodrošinot drošu notekūdeņu attīrīšanu jau esošajiem šī pakalpojuma saņēmējiem, kā arī ļaujot mums pieslēgt esošajam kanalizācijas tīklam jaunus klientus.

 

Maksa par ūdeni un kanalizāciju

 

No 2017.gada 01.augusta stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) Padomes  lēmums (Nr.60 no 15.06.2017.) ar kuru tiek apstiprināti RN"Ciemats"SIA izstrādātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,81 EUR/m³  (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,14 EUR/m³  (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 Visu RN "Ciemats"SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju objektu (dzīvojamās mājas, uzņēmumi, iestādes) ūdensapgādes ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem. Norēķini par mēnesī piegādāto ūdeni un kanalizācijas tīklā uzņemtajiem notekūdeņiem notiek saskaņā ar šo skaitītāju rādījumiem.

Daudzdīvokļu mājās atsevišķo dzīvokļu īpašumu ūdens patēriņa uzskaite un norēķini ar mājas apsaimniekotāju arī turpmāk notiks par pamatu norēķiniem ņemot vērā dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus, tos koriģējot par dotajā periodā visai mājai piegādātā ūdens daudzumu, saskaņā ar spēkā esošo metodiku (par pamatu ņemti 30.09.2015. LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.524 un 19.12.2008 LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.1013).

 Saskaņā ar augstāk minēto, kā arī gādājot par dzīvokļu īpašnieku sadzīves komfortu, SIA “Ciemats” aicina katru dzīvokļu īpašnieku:

 1. Pārliecināties vai dzīvoklī  uzstādītais ūdens skaitītājs ir darba kārtībā. Lūdzam verificēt skaitītāju vai uzstādīt jaunu gadījumā, ja esošā skaitītāja derīguma termiņš ir beidzies;

2. Ievērot ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas laiku; Katra mēneša beigās no 28 - 31.datumam obligāti nodot PRECĪZUS (arī ciparus aiz komata) ūdens skaitītāja rādījumu un turpmāk nodot skaitītāja rādījumu regulāri.

3. Pārliecināties vai visi ūdens izvadi ir darba kārtībā (aizgriezts krāns pilnībā pārtrauc ūdens tecēšanu vai pilēšanu). Ja kāds no krāniem vai tualetes poda ūdens plūsmas noslēgmehānisms pilnībā nenoslēdz ūdens padevi, lūdzam veikt nepieciešamo remontu pašiem, vai sazināties ar sava nama Pārzini, remonta veikšanai.

 

 

Vēsture

 Līdz brīdim, kad dzīvojamo māju ūdens ievadi tika aprīkoti ar ūdens mērītājiem, maksa par ūdens patēriņu atsevišķajā īpašumā tika aprēķināta atbilstoši atsevišķajā īpašumā uzstādīta verificēta skaitītāja rādījumiem. Ja skaitītāji nebija uzstādīti (vai tiem ir beidzies verificēšanas termiņš), ūdens patēriņa norma ir ne vairāk kā 10 m3 par katru dzīvoklī dzīvojošo personu. Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par skaitītāja rādījumu, ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

Maksa par kanalizāciju tiek aprēkināta – proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.

 No 2008. gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam tika piemēroti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2008. gada 15. aprīļa apstiprinātie ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu tarifi četrās Ropažu novada apdzīvotās vietās – Silakroga ciemā, Mucenieku ciemā, Ropažu ciemā un Tumšupes ciemā, kas ir:

Ūdens apgāde – ar uzskaiti 0,6389 EUR/m³ (0,449 Ls/m³) + PVN,
Ūdens apgāde – bez uzskaites 6,39 EUR/cilv. (4,49 Ls/cilv.) + PVN.
Kanalizācijas novadīšana – ar uzskaiti 0,8167 EUR/m³ (0,574 Ls/m³) + PVN,
Kanalizācijas novadīšana – bez uzskaites 8,17 EUR/cilv. (5,74 Ls/cilv.) + PVN.

  Informējam, ka visu SIA “Ciemats” pārvaldīto daudzdzīvokļu māju ūdens ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem, tādejādi sakārtojot ūdens saimniecību atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem tas nozīmē to, ka savstarpējai uzskaitei un norēķiniem starp dzīvojamās mājas dzīvokļu Īpašniekiem un ūdens Piegādātāju tiks izmantots mājas ūdens ievadā uzstādītais ūdens skaitītājs.

 

Uzņēmuma galvenie pārvaldīšanas/apsaimniekošanas pienākumi ir nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu, veikt sanitāro apkopi, organizēt, pārraudzīt un plānot pārvaldīšanas darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Dzīvojamo daudzdzīvokļu māju uzturēšana un apsaimniekošana ir laikietilpīgs, zināšanu un finanšu līdzekļus ietverošs process.

Mājas, kuras celtas 20.gs. 70-80.gados un kuru konstruktīvie elementi un inženierkomunikācijas pēc būtības savu laiku jau nokalpojušas apsaimniekot nav viegli (kalpošanas laiks dažādiem mājas konstruktīviem elementiem un inženierkomunikācijām ir atšķirīgs no 10 līdz 60 gadiem.

Beidzamajos divdesmit gados dzīvojamo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir regulējuši vairāki normatīvie akti, kas ne vienmēr cilvēkiem ir saprotami un izpildāmi. No 2010. gada 1.janvāra spēkā stājies Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas likums, kurš šobrīd ir galvenais normatīvais dokuments, kas reglamentē dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka savstarpējās attiecības, pienākumus un atbildību. Saskaņā ar šo likumu, ir izdoti arī vairāki MK noteikumi, kuri precīzāk nosaka konkrētu pārvaldīšanas funkciju izpildi.

Dzīvojamo daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana ir ne tikai inženiertīklu apsaimniekošana, ēkas un teritorijas uzkopšana. Tas ir rūpīgs pārvaldības process, kur nozīmīga loma ir ne tikai pārvaldniekam, bet arī dzīvokļu īpašniekiem. Bieži daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji joprojām nesaprot, ka ne tikai dzīvoklis, bet arī nama koplietošanas telpas, bēniņi, kāpņu telpas u.tml., kā arī nama pieguļošā teritorija, ir kopīgs īpašums. Rūpēs par savu mājokli, bieži tiek aizmirstas personīgās rūpes par kopīpašumu. Svarīgi ir saprast, ka namu apsaimniekotājs, vai cits uzņēmums, ir starpnieks un pakalpojuma sniedzējs. Lēmumi jāpieņem un atbildība jāuzņemas pašiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Saprotams, ka ne vienmēr visi iedzīvotāji var sanākt vienkopus un lemt par mājā veicamo.

Visa pamatā ir sadarbība. Sadarbība var notikt dažādi, piemēram, tiekoties ar dzīvokļu īpašnieku birojā, organizējot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai tiekoties ar dzīvokļa īpašnieku viņa īpašumā. Darbs ar dzīvokļu īpašniekiem ir smaga psiholoģiskā slodze ik dienas darbā, bet tikai ilglaicīgs un pamatīgs informatīvi izglītojošais darbs ar dzīvokļu īpašniekiem par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanu var dot vēlamo rezultātu ilgtermiņā.